เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 มีการตรวจประเมินทั้งในรูปแบบ Onsite และในระบบ Online โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล คณะนวัตกรรมการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจารย์นรากร ฉัตรชัยรัตน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น70 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 200 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2993 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5289 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5289 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ