เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
มีการตรวจประเมินทั้งในรูปแบบ Onsite และในระบบ Online โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.พนัดดา บึงศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจารย์ ดร.ธีระพงษ์ ใจชาญสุขกิจ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น

 56 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 199 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2992 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5288 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5288 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ