เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่ นิคมสร้างตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2567

อาจารย์อรุณี คงสอน หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทิพย์วรา เทียนสว่าง รองหัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ และอาจารย์ชลลดา ทรงนิรันดร อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่ นิคมสร้างตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำกลับไปพัฒนาและปรับปรุงการเลี้ยงจิ้งหรีดได้ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2567 ณ นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

 

จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น
ข้อมูล/ภาพ : พุทธิษา แสนแก้ว64 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 191 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2984 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5280 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5280 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ