เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร (ภาคปกติและภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร (ภาคปกติและภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ และอาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหัวหน้าสาขากล่าวต้อนรับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตน การติดต่อสื่อสารอาจารย์ที่ปรึกษาในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ ห้อง 320318 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น
ข้อมูล/ภาพ :  บุษบา สภาพไทย56 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 190 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2983 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5279 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5279 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ