เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 มีการตรวจประเมินทั้งในรูปแบบ Onsite และในระบบ Online โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล คณะนวัตกรรมการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา เสนีวาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจารย์ ดร.ดวงทิพย์ ฤคณีย์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น69 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 186 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2979 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5275 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5275 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ