เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณอาคาร 9 ให้น่าอยู่
และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาฯ เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 9 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น
ข้อมูล/ภาพ : สุกัญญา นาคแผ่น76 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 182 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2975 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5271 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5271 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ