เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ครั้งที่ 5/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามพันธกิจ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการคณะ
ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวาระพิจารณาเรื่องสำคัญ ด้านแผนการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น แผนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
และระดับคณะ
แผนงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม และแผนงานด้านวิชาการในการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคลต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น53 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 35 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1515 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1539 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1539 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ