เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกระเสียวโมเดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน
กระเสียวโมเดลโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ สร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมอัตลักษณ์ในนิคมสร้างตนเอง กระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ
นายกาญจนภาส พรหมรัตนลิขิต ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกระเสียว และทีมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


 

จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น ข้อมูล/ภาพ: พุทธิษา แสนแก้ว

 60 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 38 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1518 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1542 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1542 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ