เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความรู้งานด้านสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมกับการทำงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้
การจัดการศึกษาในหลักสูตร CWIE ของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตอบสนองความต้องการนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาของสถานประกอบการในรูปแบบต่าง ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน
เมื่อวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น ข้อมูล/ภาพ: ญาดา มหิทธิรุกข์67 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 29 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1509 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1533 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1533 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ