ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์ควายไทย Thailand Buffalo Heritage | 86 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Food Showcase “TASTE OF INNOVATION” นวัตกรรมอาหาร R&D | 78 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบใบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ | 78 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินสถานที่การใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ | 83 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ. 2567 - 2571) | 78 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความรู้งานด้านสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน | 68 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 | 61 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day" ประจำปี 2567 | 80 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาร่วมโครงการ “2024 Rakkaew EmpowerU Camp” | 72 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพดินในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ | 63 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกระเสียวโมเดล | 60 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือกตั้งคณะกรรมการจากคณาจารย์ประจำในคณะ | 70 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | 54 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิพย์วรา เทียนสว่าง ที่ได้รับรางวัลผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี | 76 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ที่ได้รับรางวัลผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี | 39 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ที่ได้รับรางวัลผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี | 43 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ผศ.ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย | 1 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งมอบเครื่องสลัดและอบไล่น้ำมันระบบกึ่งอัตโนมัติ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกมุสลิมะฮ์ดารุ้ลคอยร๊อต | 66 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือการทำ MOU กับบริษัท ไผ่สิงห์ทอง จำกัด | 66 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2571) | 67 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เกษตรปันสุข” | 80 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (สมทบ) รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป | 9 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป | 5 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร | 2 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ภาคสมทบ) รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป | 2 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ภาคสมทบ) รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป | 1 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ | 1 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
การจัดการเรียนการสอน "ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ | 1 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาชีพ ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/การประมง ประจำปี 2566 | 52 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 36 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1516 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1540 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1540 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ