เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบใบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ | 99 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งมอบเครื่องสลัดและอบไล่น้ำมันระบบกึ่งอัตโนมัติ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกมุสลิมะฮ์ดารุ้ลคอยร๊อต | 96 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือการทำ MOU กับบริษัท ไผ่สิงห์ทอง จำกัด | 84 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2571) | 87 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เกษตรปันสุข” | 121 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาชีพ ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/การประมง ประจำปี 2566 | 89 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาฝึกงานสาขาวิชาพืชศาสตร์ ประจำปี 2566 | 81 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 56 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ด้านการเกษตร 9 ราชมงคล ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร กับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 82 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | 79 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2567 | 77 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 92 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือการดำเนินงานโครงการรากแก้ว ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลทับน้ำ | 96 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัท หมูเจ้าสัว จำกัด | 80 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 59 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 60 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินค่าธรรมเนียมหน่วยงาน จากการให้บริการทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 | 58 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการประมง | 65 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช ปีการศึกษา 2567 | 62 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง | 65 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 189 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม workshop การจัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ | 290 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่ทีมผู้นำเกษตรต้นแบบจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสิงห์บุรี | 85 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ประมงอำเภอของสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ | 85 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร | 77 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 13 | 76 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ | 70 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือเกษตรกรนิคมสร้างตนเองพัฒนานิคม จ.ลพบุรี | 67 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร (ภาคปกติและภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2567 | 56 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่ นิคมสร้างตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2567 | 64 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 56 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร | 70 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา | 30 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY | 45 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย | 52 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 2567 “ครูคือแสงเทียนส่องทาง ช่วยเป็นแสงสว่าง ให้ลูกศิษย์ก้าวเดิน” | 21 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2567 | 23 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีลงนาม MOU ด้านวิชาการกับสมาคมไทยบีฟมาสเตอร์ (TBMA) | 37 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมหารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ ครั้งที่ 1/2567 | 49 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | 44 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 | 40 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | 39 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ กระเสียวโมเดล กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก (ตะไคร้) | 28 ครั้ง เมื่อ 13 ชั่วโมงที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยชุมชน (Community Climate Action Workshop) | 35 ครั้ง เมื่อ 12 ชั่วโมงที่แล้ว
Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 188 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2981 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5277 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5277 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ