เมนูหลัก
เว็บบริการ

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
 • ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่น ปีที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2563
 • แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home)
 
          - ขออนุญาตปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home)

          - ขอส่งผลปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home)

            และขออนุญาตปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home)

 • หัวข้อแบบสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563-2564
 • แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
 
          - แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณบดี
          - แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสาขาวิชา
 • แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 2563
 • แบบฟอร์มเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย
 • แบบฟอร์มขออนุญาตคัดสำเนาประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)

  
 • แบบฟอร์ม SWOT Analysis
 

          - แบบฟอร์ม SWOT Matrix วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล

         - แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล

 • แบบฟอร์มตรวจสอบรายการ (Check list) Portfolio
          - ตัวอย่างการกรอก (Check list) Portfolio
 • แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานสายสนับสนุนประจำเดือน
 
          - แบบฟอร์ม
          - ตัวอย่าง
 • งาน 5 ส + 3
 
          - ประกาศ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายกิจกรรม 5 ส + 3
          - มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
          - กฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
          - คู่มือกิจกรรม 5 ส + 3
          - แบบฟอร์มตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3
          - แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองกิจกรรม 5 ส + 3
          - ตัวอย่างการเขียนรายงานสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
          - ตัวอย่างการเขียนรายงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
          - ตัวอย่างการเขียนรายงานสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
          - ตัวอย่างการเขียนรายงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ/ปฏิบัติงานในวันราชการหลังเวลา 20.00 น.
 
          - หนังสือเวียน
          - ประกาศ
          - แบบฟอร์มขออนุญาต (สำหรับบุคลากร)   
          - แบบฟอร์มขออนุญาต (สำหรับนักศึกษา)   
 • แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารเกษตรหันตรา

  
 • แบบฟอร์มติดตามความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2

 • แบบฟอร์มการใช้เงิน ยืมเงินรางวัล
 
          - แบบขอส่งคืนเงินยืม (เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม)   
          - แบบขอส่งหลักฐานการใช้เงิน   
          - แบบขออนุมัติใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม   
          - แบบขออนุมัติยืมเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม   
 • การกำหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน

 
         - ดาวน์โหลด ประกาศ
         - แบบฟอร์มข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
         - รายละเอียดตัวชี้วัดของกลุ่มงานสนับสนุน (ฉบับร่าง)
 • แบบฟอร์มกำหนดงานมอบหมายเพื่อดำเนินการ

 • แบบฟอร์มขออนุญาตไม่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

 • แบบฟอร์มและรายละเอียดในการส่งข้อมูลลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรหันตรา

 • แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งในกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

 • ใบสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการประจำคณะ

 • แบบฟอร์มเพื่อเสนอของบประมาณกองทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารจัดการงานฟาร์ม

 
         - แบบฟอร์มโครงการงานฟาร์มปีเดียว ปีงบประมาณ 2562
         - แบบฟอร์มโครงการงานฟาร์มต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562
 • บันทึกข้อความปะหน้าส่งเอกสาร   

 •  แบบใบลาพักผ่อน 

 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  

 • แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ 

 • แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน/เปลี่ยนผู้สอน

 • แบบใบลาไปต่างประเทศ   

 • แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงวันลา   

 • แบบฟอร์มยกเลิกวันลา

 • แบบฟอร์มขอใบรับรองเงินเดือน การปฏิบัติงาน   

  

 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ   

 • แบบขอใช้บริการงานซ่อมบำรุง   

 • แบบขอใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานภายใน  

 • แบบฟอร์มส่งข่าว

 • แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม

 • แบบฟอร์มประเมินค่างาน

 
        - แบบที่ 2
        - แบบที่ 4
 • การรายงานการไปฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน  แบบฟอร์ม 

 
         - แนวปฏิบัติ
         - แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ งพ.(1ก)1  สำหรับผู้บริหาร
         - แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ งพ.(1ก)2  สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
         - แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ งพ.(1ก)3  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 • แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน

 • แบบฟอร์มเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน

 • แบบประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 
             - ประกาศหลักเกณฑ์
          - แบบ 1 แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (วิชาการ)
          - แบบ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ)
          - แบบ 3 ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (วิชาการ)
          - แบบ 4 แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (สนับสนุน)
          - แบบ 5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน)
          - แบบ 6 ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน)
          - แบบ 7 แบบ ปมล.แบบแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับ พนม.(วิชาการ)
          - แบบหมายเลข 7.1
          - แบบ 8 แบบ ปมล.แบบแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับ พนม.(สนับสนุน)
          - แบบหมายเลข 8.1
   
 • คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอทำบัตรประจำตัวใหม่
 
          - สำหรับข้าราชการ
          - สำหรับข้าราชการบำนาญ
          - สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
          - สำหรับพนักงานราชการ
          - สำหรับลูกจ้างประจำ
          - สำหรับลูกจ้าง