เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2562  
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม
  โดย ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน
  โดย รศ.ดร.รวีวรรณ  เดื่อมขันมณี
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าวแตนในชุมชน ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โดย รศ.อำนวยพศ ทองคำ
 • แผ่นพับ แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าวแตนในชุมชน ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โดย รศ.อำนวยพศ ทองคำ
แนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2558-2561  
 • การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงเรือนปลูกเมล่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล่อน
 • แนวปฏิบัติที่ดี  (Good practice) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนภายนอก
 • แนวปฏิบัติที่ดี  (Good practice) เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนภายนอก
 • บริการวิชาการเสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม Academic service, strengthen community, innovation การใช้ประโยชน์จากผลผลิตด้วยนวัตกรรม

 • บริการวิชาการเสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม
 • การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม ด้านผลิตบัณฑิต
 • การจัดการความรู้ แผนที่ 1 KM education

 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระหว่างคณะ และต่างสถาบัน
 • แนวปฏิบัติที่ดีด้านงานวิจัย
 • แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง แนวทางที่ดีในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
 • แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 • แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การให้บริการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
          - แผนที่ 1 ด้านผลิตบัณฑิต
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง Knowledge Management : KM บริการวิชาการ
          - Knowledge Management : KM บริการวิชาการ
 • แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชน
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ปัญหาพิเศษ งานวิจัยที่ไม่ควรถูกมองข้าม 
 • แนวทางการหาโจทย์วิจัยเพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน