เมนูหลัก
เว็บบริการ

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร 

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

หลักสูตร ระดับปริญญาโท

 
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ปี 2557

 
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ต่อเนื่อง)