เมนูหลัก
เว็บบริการ

กรรมการบริหารคณะ


ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์
ประธานกรรมการ


อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท
กรรมการ


ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ
กรรมการ


อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ
กรรมการ


ผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย
กรรมการ


อาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใส
กรรมการ


อาจารย์วิเชียร  ดวงสีเสน
กรรมการ


อาจารย์อรุณี คงสอน
กรรมการ


ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
กรรมการ


อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว
กรรมการ


อาจารย์สาโรจน์ ยิ้มถิน
กรรมการ


อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม
กรรมการ


รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
กรรมการ


ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร
กรรมการ


ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์
กรรมการ


ดร.ชูศักดิ์ พูลมา  
กรรมการ


อาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย
กรรมการ


อาจารย์เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์​
กรรมการ


นางสาวณสิกาญจน์  สายเสมาภควัฒน์
กรรมการและเลขานุการ