เมนูหลัก
เว็บบริการ

กรรมการประจำคณะ


ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์
ประธานกรรมการ


อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท
กรรมการ


ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ
กรรมการ


อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ
กรรมการ


อาจารย์สาโรจน์ ยิ้มถิน
กรรมการ


อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว
กรรมการ


อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม
กรรมการ


ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์
กรรมการ


รศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล
กรรมการ


นายยงค์ยุทธ  ปานสูง
กรรมการ

 

 

 

 

 


นายศุภฤกษ์  กลั่นกล้า
กรรมการ


ผศ.กรรณิกา โพธิ์สามต้น
เลขานุการ


น.ส.ณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์
ผู้ช่วยเลขานุการ