เมนูหลัก
เว็บบริการ

สำนักงานคณบดี

ผู้บริหาร


ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท
รองคณบดี


ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ
รองคณบดี


อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ
รองคณบดี


ผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใส
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์วิเชียร  ดวงสีเสน
ผู้ช่วยคณบดี


นางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ


นางสาวบุษบา สภาพไทย
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย


นางสาวชุติณัสพร กลั่นน้ำทิพย์
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา


นางสาวสมหญิง ดาวเรือง
งานบริหารและพัฒนาระบบ


นางสาวอมนตรา ดนุจโรจน์
งานบริหารและพัฒนาระบบ


นางสาวจันทร์พร ป่วนกระโทก
งานบริหารและพัฒนาระบบ


นางสาวสุชาดา ปัทมะศิริ
งานบริหารและพัฒนาระบบ


นางสาวชานิดา ไกรสมเลิศ
งานวิชาการและวิจัย


นางสาวเพ็ญวดี กางถิ่น
งานวิชาการและวิจัย


นางสาวพุทธิษา แสนแก้ว
งานวิชาการและวิจัย


นางสาวศิรดา สุคันธจันทร์
งานพัฒนานักศึกษา


นายนพนันท์ คงสมบูรณ์
งานพัฒนานักศึกษา


นางสาวฐาปนีย์ สุขเกตุ
ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ