เมนูหลัก
เว็บบริการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

สายวิชาการ


ดร.ยุพิน พูนดี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง


ผศ.ดร.ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ
ข้าราชการพลเรือน


รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์
ข้าราชการพลเรือน


ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
พนักงานมหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.ผกามาศ ศรีจริยา 
พนักงานมหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย
พนักงานมหาวิทยาลัย


ดร.มัสธูรา  ละใบเด็น​
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์ทินวุฒิ  ล่องพริก
พนักงานมหาวิทยาลัย


ดร.วิญญู  บุญประเสริฐ​
พนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน


นายบุญเลิศ พิณสามสาย
พนักงานราชการ