เมนูหลัก
เว็บบริการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

สายวิชาการ


ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


 ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ 
ข้าราชการพลเรือน


 ผศ.ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล
ข้าราชการพลเรือน


อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม
ข้าราชการพลเรือน


อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส
พนักงานมหาวิทยาลัย


ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
พนักงานมหาวิทยาลัย


ดร.สุภาพร พาเจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม 
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์ฌนกร หยกสหชาติ
พนักงานมหาวิทยาลัย


ดร.สุณิสา  สุวรรณพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัย


ดร.ปวิชญา  โภชฌงค์
พนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน


นายปฐมพงศ์ สมัครการ
พนักงานมหาวิทยาลัย


นายสุชาติ ไกรสมรวม
พนักงานราชการ


นางประพิศ สัมมาวรณ์
ลูกจ้างประจำเงินรายได้


นางสาวจุไรรัตน์ วงษ์ศิริ
ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ