เมนูหลัก
เว็บบริการ

สาขาวิชาพืชศาสตร์

สายวิชาการ


อาจารย์อรุณี คงสอน
หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์

 
ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์
ข้าราชการพลเรือน


รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง
ข้าราชการพลเรือน

 
รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
ข้าราชการพลเรือน


รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร
ข้าราชการพลเรือน

 
ผศ.กรรณิกา โพธิ์สามต้น
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.นชษร ปภาภูวโรจน์
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.สมควร ตระกูลพร
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง
ข้าราชการพลเรือน


อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ
พนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน


นางบุญหงษ์ สุขหอม
ลูกจ้างประจำเงินเงินรายได้


นางปราณี  ขอกั้นกลาง
ลูกจ้างประจำเงินรายได้


นางสาวระพีพร  โยธาจันทร์
ลูกจ้างประจำเงินรายได้