เมนูหลัก
เว็บบริการ

สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

สายวิชาการ


ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร


รศ.อำนวยพศ ทองคำ
ข้าราชการพลเรือน


อาจารย์สาโรจน์ ยิ้มถิน
ข้าราชการพลเรือน


อาจารย์เรวัต พูลสุข
ข้าราชการพลเรือน


อาจารย์ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์สิงห์รัญ ชารี
พนักงานมหาวิทยาลัย


ดร.ดวงทิพย์ ฤคณีย์
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์พิรุณ ชมศรี
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์นรากร  ฉัตรชัยรัตน์
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์​
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์นิรันดร์ พรมเกษา​
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์รชยา  ธารากุลทิพย์
พนักงานมหาวิทยาลัย


นายวิสันต์  ผิวทอง
ลูกจ้างประจำ

สายสนับสนุน


นายนันทจิตค์ ธารีรักษ์
ลูกจ้างประจำ


นายปรีชา รังผึ้ง
ลูกจ้างประจำ


นายอำนวย เรืองรักเรียน
ลูกจ้างประจำเงินรายได้