เมนูหลัก
เว็บบริการ

หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

จัดการศึกษาในระดับระดับปริญญาตรี  จำนวนหลักสูตร 5 หลักสูตร  คือ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตร 4 ปี  และเทียบโอน สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตร 4 ปี  และเทียบโอน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตร 4 ปี  และเทียบโอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตร 4 ปี  และเทียบโอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตร 4 ปี  และเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร