เมนูหลัก
เว็บบริการ

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

สำหรับนักศึกษา

 
 • คู่มือสหกิจ
 • คู่มือการเขียนรายงานสหกิจ
 • แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (Co-op 1)   

 • ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Co-op 2)  

 • แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 7)  

 • แบบแจ้งรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา (Co-op 8)  

 • แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 9)  

 • แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (Co-op 12)  

 • แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Co-op 15)  

 • แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 16)  

 • แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 17)  

 • แบบแจ้งขอเปลี่ยน/ย้าย สถานประกอบการ (Co-op 19)  

 • หนังสือสัญญาโครงการสหกิจศึกษา (Co-op 20)  

สำหรับสถานประกอบการ

 
 • แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 4)  

 • แบบเสนองานสหกิจศึกษา (Co-op 5)  

 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 13)  

 • แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (Co-op 14)  

 • แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Co-op 22)  

 • แบบแจ้งขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 23)  

 • แบบนำส่งหนังสือรับรองการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 • ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  

สำหรับอาจารย์นิเทศก์

 
 • แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 10)  

 • แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (Co-op 11)  

 • แบบประเมินโครงงานวิชาการสหกิจศึกษาและการนำเสนอ (Co-op18)  

 • แบบแจ้งกำหนดวันออกนิเทศงานสหกิจศึกษา (Co-op21)  

 • แบบแจ้งขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 24)