เมนูหลัก
เว็บบริการ

ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภารกิจหลัก ชุดข้อมูล Download
1.การผลิตบัณฑิต
 • ผลการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ และ IT ปี 2561
 
 • ผลการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ และ IT ปี 2562
 
 • การเทียบผลการทดสอบ (ร้อยละ) สมรรถนะวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ และIT ปีการศึกษา 2561-2562 ตามกลุ่ม
2.การวิจัย -  
3.การบริการวิชาการ
 • สรุปงานบริการวิชาการงบรายได้ 2562
 
 • สรุปงานบริการวิชาการงบรายได้ 2563
 
 • สรุปรายได้จากการบริการวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)
 
 • ผลการดำเนินการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่ วันที่ 1ตุลาคม 2562-30 มิถุนายน 2563)
4.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -  
5.การบริหารจัดการ
 • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-2562
 
 • ผลการตรวจประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2560-2562
 
 • การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
 
 • การพัฒนาบุคลากรให้ก้าวหน้าในสายอาชีพปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
 
 • การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
 
 • การพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
 
 • การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านงบประมาณ ปี 2562 เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณในการบริหารงานเป็นร้อยละ 
 
 • การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563  เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณในการบริหารงานเป็นร้อยละ
 
 • การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ด้านงบประมาณ ตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปเปรียบเทียบงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
 
 • การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 • การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านครุภัณฑ์
 
 • การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดำเนินงาน 5 ส + 3
 
 • รายงานผลการเผยแพร่ข่าวที่ดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562
 
 • รายงานผลการเผยแพร่ข่าวที่ดำเนินการภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562
 
 • รายงานผลการเผยแพร่ข่าวที่ดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563
 
 • รายงานผลการเผยแพร่ข่าวที่ดำเนินการภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562
 
 • รายงานผลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2562-2563