เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
006/2563 มาตรการประหยัดพลังงาน
015 การใช้ตราสัญญลักษณ์ (Logo) คณะ ทอ.
016 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2562
017 ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
018 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2562
019 เกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลกรสายวิชาการ พ.ศ.2562
020 นโยบายการสังเกตุการณ์ ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562
021 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562
022 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2562
023 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2562
024 กิจกรรม/โครงการประจำเดือนกรกฎาคม 2562
025 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562
026 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทยหน่วยงาน (สายสนับสนุน)
027 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนหน่วยงาน (สายสนับสนุน)
028 หลักเกณฑ์การใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม
029 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2562
030 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2562
031 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2562
032 จำหน่ายครุภัณฑ์แม่พันธุ์โคนม
033 กิจกรรม/โครงการประจำเดือนสิงหาคม 2562
034 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2562
035 แนวทางการปฏิบัติในการเตรียมตัวเข้าห้องสอบของนักศึกษา
036 กิจกรรม/โครงการประจำเดือนกันยายน 2562