เมนูหลัก
เว็บบริการ

การขอตำแหน่งทางวิชาการ
หัวข้อ ดาวน์โหลด
  • การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กองบริหารงานบุคคล)
  • ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
 

1.เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.  พ.ศ. 2560  โดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี 

2.เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง จุดประสงค์การสอน  โดย รศ.เจษฎา อิสเหาะ

3.ขอหารือเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1

4.ขอหารือเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2

5.ขอหารือเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3

  • รายงานการประชุม
 

1.รายงานการประชุม ปี 2561

2.รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562

3.รายงานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือบุคลากรในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

4.รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562

5.รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562

6.รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563