เมนูหลัก
เว็บบริการ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 • หลักสูตรปริญญาโท
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
   
 • หลักสูตร 2 ปี
  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ (เกษตรศาสตร์) หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ศึกษารายวิชาด้านวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
   
 • ข้อมูลหลักสูตร