เมนูหลัก
เว็บบริการ

Animal Science

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 • รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Animal Science
   
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ไทย ) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
  ชื่อย่อ (ไทย) :  วท.บ. (สัตวศาสตร์)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of  Science  (Animal Science)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Animal Science)
   
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี  132   หน่วยกิต

        
 

 • มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
  ทางด้านสัตวศาสตร์  หลักการปฏิบัติงานในฟาร์มสัตว์ หลักการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ที่ทันสมัย ศึกษาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านโภชนศาสตร์สัตว์ ด้านอาหารและการผลิตอาหารสัตว์
   
 • แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
  นักวิชาการสัตวบาล พนักงานสัตวบาลประจำฟาร์ม เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ นักวิจัยด้านสัตวศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  นักวิทยาศาสตร์ด้านสัตวศาสตร์ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักโภชนศาสตร์สัตว์ นักปรับปรุง พันธุ์สัตว์ เจ้าหน้าที่บริษัทอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์และอาหารสัตว์ บุคลากรในคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์

         

 • ข้อมูลหลักสูตร