เมนูหลัก
เว็บบริการ

Food Science and Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 • รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
   
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ไทย ) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  ชื่อย่อ (ไทย)   : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of  Science  (Food Science and Technology)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Sc. (Food Science and Technology) 
   
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี  128  หน่วยกิต

      
 

 • มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
  ด้านการแปรรูปอาหาร การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร ระบบในการควบคุมคุณภาพ เช่น GMP HACCP และ ISO การสุขาภิบาลและกฎหมายอาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร
   
 • แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
  พนักงานปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม  เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาหาร เจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์อาหาร  ธุรกิจจำหน่ายอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ธุรกิจโรงงานแปรรูปขนาดย่อมหรือกลุ่มชุมชนต่างๆ นักโภชนาการอาหาร นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา

      

      

 • ข้อมูลหลักสูตร