เมนูหลัก
เว็บบริการ

Aquaculture

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 • ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Aquaculture
   
 • ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ไทย)  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
  ชื่อย่อ (ไทย)   :  วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Aquaculture)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Sc. (Aquaculture)
   
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี  127  หน่วยกิต
   
 • ปรัชญา : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความรู้ในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

         
 

 • มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
  ทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะขยายพันธุ์และการเลี้ยง ปลา กุ้ง และสัตว์น้ำเศรษฐกิจอื่นๆ ในเชิงธุรกิจ รวมถึงการจัดการคุณภาพน้ำ อาหารสัตว์น้ำ โรคและปรสิตสัตว์น้ำและการจัดการโรงเพาะฟัก โดยเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการตลาดสัตว์น้ำ
   
 • แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
  นักวิชาการ นักวิจัยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นักส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจ ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประกอบอาชีพส่วนตัวด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และรับราชการ

        

 • ข้อมูลหลักสูตร