เมนูหลัก
เว็บบริการ

Plant Production Technology

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 • รหัสและชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Plant Production Technology 
   
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ไทย ) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
  ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of  Science  (Plant Production Technology)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Plant Production Technology)
   
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี  133   หน่วยกิต


    

 • มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
  ความชำนาญ ด้านเทคโนโลยีผลิตพืชที่ทันสมัย อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปลูกพืชไม่ใช้ดิน การปรับปรุงพันธุ์  การวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย และพืช การผลิตจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย รวมถึงการจัดการ  การผลิตตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว จนถึงการวางแผนการตลาด
   
 • แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
  ทำงานได้ทั้งภาครัฐ เอกชน รับราชการ และประกอบอาชีพอิสระ อาทิ นักวิชาการเกษตร นักวิจัย  ผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้านเกษตร บุคลากรในภาคการตลาด  สินค้าเกษตรและผู้จัดการฟาร์ม  เป็นต้น

      

 • ข้อมูลหลักสูตร