เมนูหลัก
เว็บบริการ

Agricultural and Food Machinery Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 • รหัสและชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร  
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agricultural and Food Machinery Technology  
   
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
  ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)  
  ชื่อย่อ (ไทย)   : วท.บ. (เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)  
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of  Science  (Agricultural and Food Machinery Technology)  
  ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Sc. (Agricultural and Food Machinery Technology)

    

 • มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
  ด้านการใช้งาน การซ่อมบำรุงรักษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลด้านการเกษตรและอาหาร การนำระบบควบคุมอัตโนมัติเชิงกลมาประยุกต์ใช้ในเครื่องจักรกลด้านการเกษตรและอาหารและระบบสมาร์ทฟาร์ม การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร และการนำพลังงานทดแทนมาใช้กับภาคการเกษตร ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร โดยใช้เครื่องจักรกล เครื่องมือลำเลียงวัสดุ เครื่องมือบรรจุแบบต่างๆ ศึกษาระบบควบคุมในการผลิต การจัดการโรงงาน การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการใช้พลังงาน ตลอดจนการบำบัดของเสีย และการจัดการคุณภาพ เช่น GMP, HACCP เป็นต้น 
 • แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
  เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรกลเกษตร/เครื่องจักรกลอาหาร เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร/เครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม หัวหน้างานฝ่ายผลิต ผู้ประกอบการ  อาชีพอิสระ และรับราชการ

 • ข้อมูลหลักสูตร