เมนูหลัก
เว็บบริการ

ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
 • คลินิคเทคโนโลยี : การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
 • คลินิคเทคโนโลยี : ใบความรู้ เรื่องเชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) โดย ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง
 • คุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำระบบต้นทุนต่ำ โดย ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์
 • การแปรรูปปลารมควัน (Fish Smoking) โดย ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
 • โรคสัตว์น้ำ (Disease) โดย ดร.ทัศนีย์ นลวชัย
 • การผลิตลูกพันธุ์ปลาและเทคนิคการเพาะพันธุ์ โดย ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ
 • การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพด โดย อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ
 • แมลงศัตรูข้าวโพดและการป้องกันกำจัด โดย ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง
 • โรคข้าวโพดและการป้องกันกำจัด โดย ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง
 • การแปรรูปไส้กรอกปลา โดย อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท
 • การแปรรูปปลาส้ม โดย ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
 • เครื่องจักรกลในการปลูกข้าวโพด อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน
 • กระบวนการแปรรูป โดย อาจารย์วรรภา วงษ์แสงธรรม และ ผศ.สุภาวดี รอดศิริ
 • การใช้ผลพลอยได้และเศษเหลือจากการผลิตน้ำนมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดย อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว
 • เทคนิคการเลี้ยงปลา โดย รศ.เจษฎา อิสเหาะ
 • เครื่องแหวกร่องต้นข้าแบบ 3 ใน 1 ฝีมือคนไทย ไปคว้ารางวัลจากเมืองนอก โดย รศ.อำนวยพศ ทองคำ
 • สิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่ 53 เครื่องแหวกร่องต้นข้าว  โดย รศ.อำนวยพศ ทองคำ
 • ลอบสเตอร์น้ำจืด เงินล้าน โดย  ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ

 • การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะแบบมีส่วนร่วมภายใต้สภาพและปัญหาของเกษตรกร
 
 • เส้นขนมจีนสมุนไพร  โดย อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส