เมนูหลัก
เว็บบริการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง  บส.1
แผนบริหารความเสี่ยง  บส.2
แบบสำรวจการได้รับเชิญเป็นวิทยากรของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
(ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ)แบบฟอร์มสถานภาพ  
(งานฟาร์ม)แบบฟอร์มสถานภาพ
แบบขออนุญาตผู้ปกครองและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนคุมสอบ
แบบฟอร์มตามข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขอมูลประกอบการขอจัดสรรอัตรากำลังสายวิชาการเพิ่มตามกรอบอัตรากำลังปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มสำรวจแขนงการสอนในสาขาวิชา
ขออนุมัติเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
แบบฟอร์มตามข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ใบปะหน้าข้อสอบจริง

แบบฟอร์มขออัดสำเนาข้อสอบรายวิชา

แบบฟอร์มเสนอข้อมูลสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนแบบฟอร์มเสนอข้อมูลสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน

แบบฟอร์มส่งข้อมูลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อจัดทำจุลสารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
การคิดภาระงานของสายสนับสนุน
ตัวอย่าง มคอ.3
ตัวอย่าง มคอ.5