เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาจัดทำแผนการดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมจริยกุล 1 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา