เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมผู้บริหารคณะ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารคณะ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการเชิงรุกของคณะ ประจำงบประมาณ 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา