เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมให้ความรู้การใช้โดรนทางการเกษตรฉีดสารควบคุมศัตรูพืช

นายเฉลิม จันทร์จุ่น ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค  (Technical Service Manager) บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท็นส์ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ เรื่อง การใช้โดรนทางการเกษตรฉีดสารควบคุมศัตรูพืช เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยมี ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง และอาจารย์สุภัทรา วิลามาศ เป็นผู้สอนประจำวิชา เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 235 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา