เมนูหลัก
เว็บบริการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านช่าง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านช่าง การใช้และการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อนำความรู้ออกให้บริการทางวิชาการเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ “พระดาบสสัญจร” โดยมี อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายบัญชา ทิพย์ทอง ผู้จัดการอบรมหน่วยงานภายนอก และ นายบุญนำ แย้มสวน ครูฝึกอบรมหน่วยงานภายนอก บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา