เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและแก้ปัญหา ภายใต้โครงการ U2T

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบรายตำบลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุม พร้อมให้ข้อแนะนำเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการการดำเนินงานภายใต้โครงการ U2T ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา