เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

นายปพนพัทธ์ อธิษฐ์ดิษฐ์ นักโภชนาการ และ CEO Eiyo baby food (ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก แบรนด์เอโยะ) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเด็ก ตราเอโยะ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สำหรับเด็ก 6 เดือนขึ้นไป ในรายวิชาปัญหาพิเศษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ เป็นผู้ดูแลการฝึกงานของนักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ อาคาร 25 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา