เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง ที่ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้มอบโล่รางวัลในโครงการ “ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 256๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม 256๔ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา