เมนูหลัก
เว็บบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมผู้บริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมให้ความรู้การใช้โดรนทางการเกษตรฉีดสารควบคุมศัตรูพืช
นายเฉลิม จันทร์จุ่น ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านช่าง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและแก้ปัญหา ภายใต้โครงการ U2T
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบ
ถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านการทำคลอดสุนัขและการสุขาภิบาล
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อบรมเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
นายปพนพัทธ์ อธิษฐ์ดิษฐ์ นักโภชนาการ และ CEO Eiyo baby food (ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก แบรนด์เอโยะ)
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น”
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง
ร่วมบรรยายและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
โครงการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในโอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม เป็นวิทยากร
ส่งเสริมการแปรรูปข้าวปลอดภัยเป็นผลิตภัณฑ์
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม เป็นวิทยากรอบรม
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรม
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ศึกษาดูงานฟาร์มหนูพุกยักษ์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มอบผลผลิตงานฟาร์มจากนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยบูรณาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านช่าง
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน
ประชุมโครงการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าจัดโครงการ
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ U2T
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวเปิดการอบรม
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมผู้บริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมงานพัฒนานักศึกษา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมหารือการปลูกพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
นางสาวจุไรรัตน์ คงล้อมญาติ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุข
ร่วมเสวนาในรายการ "วิถีวิทย์...พิชิตชุมชน"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยทีมงานวิจัย
เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ U2T
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมมือ “จัดอบรมการค้นข้อมูล ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมนำเสนอผลงานรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
นางสาวมุกดา สุวรรณ์เจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประชุมงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมชี้แจงการเตรียมข้อมูลรายตำบล โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
ร่วมเสวนาในรายการ "วิถีวิทย์...พิชิตชุมชน"
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมงานวิจัย
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานฟาร์ม
ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมรับฟังนโยบายผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมปรับปรุงหลักสูตร
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.  อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี
ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาพื้นที่งานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
ประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการงานฟาร์มไตรมาสแรก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือจัดเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการวิชาการและวิจัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ 
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงแปลงสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ทอ.มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมชี้แจงประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมจัดนิทรรศการงานมหกรรม UP Expo 2021
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ คว้า 4 รางวัล หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงแปลงสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
นำเสนอการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) "แห้วสุพรรณ"
ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง และอาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  ผู้ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ผัก และปลา
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาตามคุณธรรมอัตลักษณ์ มทร.สุวรรณภูมิ
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าว
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นหลังการสำรวจ ช่วงหลังการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าสินค้า
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัท CPF (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมงานฟาร์ม
ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่
ประชุมการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กิจกรรมให้ความรู้อควาโปนิกส์ สิ่งมีชีวิตในการเกษตรแบบอินทรีย์
 ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์ และ ผศ.ดร.ผกามาศ ศรีจริยา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการ 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
สัมภาษณ์เชิงลึกและการถอดบทเรียนเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยด้านการรับใช้สังคม
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เสวนากลุ่มเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยด้านการรับใช้สังคม
นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยด้านการรับใช้สังคม
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ดร.ยุพิน พูนดี และ ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของชุมชนบ้านเต่าเล่า
นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบลงทุนเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center)
นายวุฒิพงศ์ กะสินัง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
ประชุมสรุปรายงานผลการจัดโครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการอบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัท
ประชุมหัวหน้าสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธาน
ประชุมหารือการทำระบบเกษตรแม่นยำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อาคาร 10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการพระดาบสสัญจร
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ประชุมการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการประกวดเรือสวยงามในงานประเพณีลอยกระทงตาลปัตร
รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี และ ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นิทรรศการอนุรักษ์สายน้ำและการใช้ประโยชน์จากพืชน้ำในงานประเพณีลอยกระทงตาลปัตร
ดร.ยุพิน พูนดี ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาสาขาวิชาและสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT” ครั้งที่ 3
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ
ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT”
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้า
การแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิด/ปิด
ประชุมเตรียมความพร้อมการเก็บข้อมูลสำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันพุทรา ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี และ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดกิจกรรม
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office
  ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าหารือกับ
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการประกวดออกแบบ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ทอ.เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าจัดกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดกิจกรรม
ผู้บริหารพบปะนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2
โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าชะอมแปลงใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ พร้อมด้วยอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม อาจารย์สาขาวิชา
ประชุมจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ศึกษาดูงานการผลิตโคเนื้อ (Beef Production)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัส นุชนารถ อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ประชุมงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นช่วงก่อนการสำรวจภายหลังการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประชุมการจัดทำหลักสูตรอนุปริญญา
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม
คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเครื่องจักรกลเกษตร
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellence)
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ทอ.ถ่ายทอดกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับนักเรียนในเครือข่าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการผลผลิตของสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี และคุณค่าของแป้งกล้วยหอมเขียว
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล เป็นวิทยากร
จัดการบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์"
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านงานวิจัยรับใช้สังคม ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์นักวิจัย
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดสำรับปิ่นโต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการประกวดสำรับปิ่นโต โดย นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ
ประชุมหัวหน้าโครงการงานฟาร์ม
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
โครงการพัฒนาอาชีพและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพสัตวศาสตร์
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกลทำดี บริจาคเลือดดี ช่วยชีวิตคน
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดเมนูอาหาร ปลาสลิดและกุ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ
สำนักงานประมงอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนางวารุณี คันทรง ประมงอำเภอบางปลาม้า
บริการวิชาการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร
ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล พร้อมด้วย อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม และ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลธิชา อ่วมสิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า ครั้งที่ 2
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า ครั้งที่ 2
มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ
ประชุมพิจารณาทุนการศึกษา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
มอบชุดบรรจุผลิตภัณฑ์แห้วด้วยการอบแห้งและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปแห้วอินทรีย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งแห้ว
นำเสนอดาวเด่น KBO ปี 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์
โครงการสายใย PLANT SCIENCES
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสายใย PLANT SCIENES
ลงนามต่ออายุสัญญาการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ในงานจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ พร้อมด้วย ดร.ปวิชญา โภชฌงค์ นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิต
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่
หารือแนวทางสร้างความร่วมมือความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและการปลูกข้าว
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขา
รับมอบทุนการศึกษา
นางสาวสุดารักษ์ สวนขวัญ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ นางสาวอำพร ยิ่งยง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กิจกรรมวิเคราะห์น้ำ ดิน และความสูงของต้นไม้ ภายใต้โครงการ GLOBE Thailand ครั้งที่ 3
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รับตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดภาระงานของสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปีพุทธศักราช 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมเป็นเกียรติแทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย
กิจกรรมวิเคราะห์น้ำ ดิน และความสูงของต้นไม้ ภายใต้โครงการ GLOBE Thailand ครั้งที่ 2
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กิจกรรม วิเคราะห์น้ำ ดิน และความสูงของต้นไม้ ภายใต้โครงการ GLOBE Thailand
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
มอบใบประกาศนียบัตรบุคลากรสายวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการทำบุญสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ
นำเสนอการสำรวจข้อมูลและประเมินผลโครงการ (ก่อน-หลังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมชี้แจงรายละเอียดคำเสนอของบประมาณรายจ่าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
แม่ดีเด่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ถ่ายทอดผลงานวิจัยการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่น
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ดตับเต่า
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนว
โครงการกีฬาพื้นบ้านเกษตรกล ต้านยาเสพติด
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการกีฬาพื้นบ้าน
โครงการทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ
เกษตรและอาหารปลอดภัย ยุคโควิด สำคัญไฉน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมิน
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
สานคุณธรรมสายใยรักน้องพี่สัตวศาสตร์
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการทำบุญสาขา
ปฐมนิเทศผู้จ้างงาน
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมแผนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านชีววิทยาศาสตร์
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ประชุมหารือการผลิตอาหารสัตว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมนำเสนอหลักสูตรและชุดวิชา (Module)
ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุม
ประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี เป็นประธานการประชุมคณาจารย์
โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์แห้วอินทรีย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2563
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมงานพัฒนานักศึกษา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมงานพัฒนานักศึกษา
เปิดศูนย์ฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
คณะผู้ตรวจดังนี้ ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล เป็นประธาน ผศ.ดร.ณัฎฐา เสนีวาส กรรมการ
ประชุมยกร่างหลักสูตรใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะผู้ตรวจดังนี้ รศ.นฤมล อัศวเกศมณี เป็นประธาน อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ กรรมการ
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
แห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2563
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมวางแผนการดำเนินงานภายใต้การลงนาม MOU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงาน
ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลและประเมินผลโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามสัญญาจ้าง
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
พัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมเขียวทอดสุญญากาศต้นแบบ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ประชุมหารือการทำงานวิจัยกับการใช้พืชสมุนไพรในอาหารสัตว์
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดคณะ
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดคณะ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสาขาวิชา
ประชุมหารือการผลิตอาหารสัตว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ
ดร.มหิศร ว่องผาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด และนายนคินทร์ ปิยารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอสซีจี
ประชุมหารือการดำเนินงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รับโล่รางวัลความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระดับดีเด่น
อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประชุมหารือการปรับพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
หารือแนวทางการพัฒนาคณะทางกายภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ ครั้งที่ 3/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือขอบเขตงาน (Term of reference : TOR)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ประชุมงานพัฒนานักศึกษา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ช่อง 7 สี เข้าถ่ายทำกิจกรรมกลุ่มเกษตรกร
รายการอนุวัตร จัดให้ จากช่อง 7 สี เข้าถ่ายทำกิจกรรมกลุ่มเกษตรกร ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์กุ้งแปลงใหญ่
ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักวิจัยและเกษตรกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมหารือจัดเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการวิชาการและวิจัย
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จฯ
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุง
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมสำนักงานคณบดี
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานคณบดี
ประชุมงานพัฒนานักศึกษา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ลงพื้นที่สำรวจโรงผสมอาหารสัตว์
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
KM Online
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านผลิตบัณฑิต  ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ
ประชุมการปรับแผนการเรียนของนักศึกษา
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมสำนักงานคณบดี
ประชุมสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ประชุมสำนักงานคณบดี วาระพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมการพัฒนาหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ศึกษาดูงานด้านการควบคุมพืชเพื่อการส่งออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง และอาจารย์ฌนกร หยกสหชาติ นำนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมเตรียมความพร้อมหารือการจำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพชรราชมงคล
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา
นายนิเวศน์ บุญมา นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา
ร่วมพัฒนาหลักสูตรและร่าง MOU การพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ร่วมมือผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือด้วยตนเอง
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สัมมนาปัญหาพิเศษสาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานสัมมนาปัญหาพิเศษ
ศิษย์เก่ามอบความรู้และแนวทางการทำงานแก่รุ่นน้อง
นายชรินทร์ พุกเกษม นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการ ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการตรวจรักษาสุขภาพสุนัขและแมวแก่ชุมชน
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 รอบประเมินตนเอง
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการ
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิด
ศึกษาดูงานฟาร์มโคเนื้อ
ผศ.สหัส นุชนารถ และอาจารย์สุรัตน์ บุญยวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนจัดกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาใช้ภายนอก
นักศึกษารับรางวัลสหกิจศึกษา ชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชลธิชา อ่วมสิน
นักศึกษารับรางวัลสหกิจศึกษา ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพล จรเสถียร นายอดิเทพ แย้มผิว
นักศึกษารับรางวัลสหกิจศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นายสนทยา มูลศรีแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและงานฟาร์มสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประชุมหารือการให้บริการวิชาการด้านข้าวโพดเทียน
อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวต้อนรับ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติรัตน์  นันทะกูล  และนางสาวอรทัย ผลภิญโญ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณาจารย์คณะ ทอ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ประชุมโครงการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัด
ประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ
ค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย มทร.ส.ครั้งที่ 5
ชมรม Food Tech อาสาเกษตรอยุธยา จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทในโครงการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
พิจารณาทุนการศึกษา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม
Open House เปิดบ้านอุดมศีล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "Open House  เปิดบ้านอุดมศีล 63"
ประชุมการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการเสนอขอตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยคุณธรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
อบรมเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการเกษตรบริการ
อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
วิพากย์หลักสูตรโครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมหารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนในเครือข่าย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นำนักศึกษาปริญญาโทเข้าศึกษาดูงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นำนักศึกษาในรายวิชาเข้าศึกษาดูงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมหารือการเบิกจ่ายเงินงานบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสรุปผล
ทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีทำบุญสาขาวิชา โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ
รับรางวัลคุณภาพ
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นตัวแทนของคณะฯ
ประชุมตรียมความพร้อมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ร่วมจัดกิจกรรม งาน "ส.ว.นิทรรศ 62"
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดกิจกรรมในงาน "ส.ว.นิทรรศ 62"
ศึกษาดูงานด้านอาหารและการบริหารจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
แจ้งผลการพิจารณามอบทุนการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ
ประชุมหารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) เข้าหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษา
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง และ ผศ.นชษร ปภาภูวโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมโรตาแรคท์
จิตอาสาพัฒนาคณะ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการเกษตรบริการ
อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าแนะแนว
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธาน
ประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดี
ประชุมหารือการปรับปรุงอาคาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี
พิจารณาทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  รองคณบดี เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
กิจกรรมงานวันปีใหม่และกีฬาสานสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทั้ง 4 ชั้นปี ร่วมจัดงานวันขึ้นปีใหม่
ทำบุญปีใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มอบไข่นกกระทาอินทรีย์
ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์  และ อาจารย์สุรัตน์ บุญยวง อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธาน
อบรมประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ
ทอ.มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดี นำคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าพบ
สานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่
มอบไข่นกกระทาอินทรีย์
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 ถึง 11.30 น. ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ และ อาจารย์สุรัตน์ บุญยวง 
นักศึกษารับ“รางวัลคนดีศรีเกษตร”
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมุกดา สุวรรณ์เจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ร่วมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าแนะแนวการศึกษา
ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการเปิดบ้านการศึกษาเพื่ออาชีพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
โครงการเกษตรอาสา พัฒนาสุวรรณภูมิ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเกษตรอาสา
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อบรมให้ความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มอบไข่นกกระทาอินทรีย์
ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์  พร้อมด้วย อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว  ผศ.ฐานิศวร์ ชิตธนาเศรษฐ์ และ อาจารย์สุรัตน์ บุญยวง อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประชุมคัดเลือกบุคลากรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ
ประชุมคัดเลือกบุคลากรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี”
ประชุมพิจารณาเสนอขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธาน
นักศึกษารับรางวัลทุนวิจัย การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานการประชุม
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ
มอบไข่นกกระทาอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์  และ อาจารย์สุรัตน์ บุญยวง อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
งานมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ตนเอง
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
บริจาคไข่นกกระทาอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์  อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
โครงการเกษตรอาสา พัฒนาสุวรรณภูมิ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกโครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ
รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยาย "ยอดเยี่ยม"
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิด/ปิด
ร่วมจัดนิทรรศการ ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมจัดนิทรรศการ “ใต้ร่มราชมงคล”
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยอาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้ช่วยคณบดี
ประชุมหารือวางแผนการบริหารจัดการกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 รางวัลระดับยอดเยี่ยม
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ศึกษาดูงานบริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านผลิตบัณฑิต  ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์
อาจารย์วิเชียร  ดวงสีเสน  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการจัดการความรู้
อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม
ประชุมสำนักงานคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานคณบดี 
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยพิจารณาการดำเนินงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
การบริการวิชาการแปรรูปผงเตยหอมอินทรีย์ด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
เข้าหารือการให้บริการทางวิชาการ
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
สืบสานประเพณีไทย ลงแขกเกี่ยวข้าว
เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
ประชุมหารือแนวทางการเขียนแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม (ววน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะผู้ตรวจดังนี้ อาจารย์วรรณศิริ  หิรัญเกิด เป็นประธาน อาจารย์นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ กรรมการ อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำนักศึกษาในรายวิชา
โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลเกษตร
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมความปลอดภัย
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีการศึกษา 2561 คณะผู้ตรวจดังนี้ รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร เป็นประธาน 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์
อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
สืบสานประเพณีปลูกข้าวตามวิถีสุวรรณภูมิ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวตามวิถีสุวรรณภูมิ กิจกรรมที่ 3
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
บริการวิชาการด้านการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  ดร.วิญญู บุญประเสริฐ  และอาจารย์ทินวุฒิ ล่องพริก  ​อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
ประชุมการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวและพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประชุมการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าว แปลง 2 และการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
ประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณาจารย์
ประชุมการขอตำแหน่งทางวิชาการ
ประชุมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลง
ประชุมสำนักงานคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ประชุมนำเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
นายอรรถวุฒิ  โกไศยกานนท์ ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัทเกษตรทิพย์ 2017 จำกัด เข้าประชุมการนำเสนอรายละเอียด
มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ให้แก่
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
อบรมการใช้เครื่องมือทางการเกษตรให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมการใช้แทรกเตอร์ รถไถเดินตาม
อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมให้ความรู้กับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร จัดอบรมการใช้เครื่องมือช่างที่ถูกต้อง โดยมี นายจิรวัฒน์ เอี่ยมละออ
โครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ
โครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 ปลูกต้นรวงผึ้ง ทำความสะอาดศาลากลางน้ำและพื้นที่รอบๆ
ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดค่ายส่งเสริม
ประชุมหารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)
นางสาวอมรรัตน์ ขวัญเจริญทรัพย์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจภาครัฐ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ร่วมจัดนิทรรศการ งานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12
“เทิดไท้องค์มหาราชัน มุ่งสร้างสรรค์การศึกษางานอาชีพ จุดประทีปการท่องเที่ยวไทย สุดยิ่งใหญ่การกีฬา สุพรรณบุรีเกริกก้องฟ้าเมืองดนตรี”
ประชุมการจัดทำโครงการ Smart farm
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี และ อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลง
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อบรมให้ความรู้นักศึกษา
นายเฉลิม จันทร์จุ่น นักบินโดรน บริษัทเอชจี โรโบติกส์ จำกัด เป็นวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อโดรนเกษตร
ประชุมนำเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
นายอรรถวุฒิ  โกไศยกานนท์ ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัทเกษตรทิพย์ 2017 จำกัด เข้าประชุมการนำเสนอโครงการ
ประชุมหารือการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วย อาจารย์บัญชา พุทธากูล
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม
อบรมการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ลำน้ำเจ้าพระยา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์ดารานัย รบเมือง
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการอนุมัติใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1
ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
การถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการ และอาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP
นักศึกษารับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันไข่เจียวผำ
นายถวาร อัคลา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โครงการ มหกรรมสัตว์น้ำ 2019
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ชมรมปลาสวยงามแห่งประเทศไทย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามแห่งประเทศไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำอินทรีย์
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำอินทรีย์
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  โกยดุลย์ และ ดร.ผกามาศ  ศรีจริยา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
อบรมหลักสูตร “Pre-Retort supervisors”
จัดอบรมหลักสูตร “Pre-Retort supervisors” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ประชุมหารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ดร.ธิติวิทย์ ไวทยวรรณ Senior Regional Sales Manager บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด เข้าหารือ
ประชุมพิจารณาแผนงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
อบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อขอการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย”
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตร
ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ร่วมปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม
โครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมหารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
กรรมการตัดสินการประกวด
รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี ผศ.กรรณิกา โพธิ์สามต้น และอาจารย์สุภัทรา วิลามาศ อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์
ร่วมจัดนิทรรศการ งาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 9”
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี และ อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ MOU
คุณมหิศร ว่องผาติ กรรมการผู้จัดการบริษัทเอชจี โรโบติกส์ จำกัด
ประชุมคณะกรรมการอนุมัติใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2562
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นักศึกษาเข้าร่วมแสดงงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562
นางสาวบงกชกร บำรุงจิตร นายบัญญัติ นาใจเย็น นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง และ
โครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการเกษตรอาสา
ประชุมคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน (สายสนับสนุน)
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รับโล่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี หัวหน้าโครงการหมู่บ้านเห็ดตับเต่าสามเรือน และอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
นิเทศสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง และ อาจารย์อรุณี  คงสอน อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาร้านจำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นักศึกษาพบปะผู้บริหาร
อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมการพัฒนาหลักสูตร
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
อบรมพัฒนาข้อเสนอแผนบูรณาการงานวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมพัฒนาข้อเสนอแผนบูรณาการงานวิจัย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
นักศึกษาสโมสรนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมรับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการและเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการฯ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองคณบดี
อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในอำเภอบางซ้าย
อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วย อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6
นางสาวรุ้งลาวรรณ อนันท์ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ และ นางสาวมุกดา สุวรรณ์เจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สนับสนุน อบต. ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมให้ความรู้ทางการเกษตรให้กับนักเรียนในเครือข่าย
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าอบรมให้ความรู้
ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ MOU
นายอรรถวุฒิ  โกไศยกานนท์ ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัทเกษตรทิพย์ 2017
โครงการสืบสานพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนา
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการสืบสานพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนา กิจกรรมที่ 2
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น 1/2562
อาจารย์วิเชียร  ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วย
ประชุมหัวหน้าห้องนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการงานฟาร์มเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตงานฟาร์มเพื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ลงพื้นที่อบรมการปลูกพืชแบบ Hydroponic ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย
ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง และอาจารย์อรุณี คงสอน อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บริการวิชาการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ดร.สุภาพร พาเจริญ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการงานฟาร์มเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตงานฟาร์มเพื่อหารายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
การประกวดอาหารชาติพันธุ์มอญชุมชนบ้านเสากระโดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิจัยในโครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของอาหารชาติพันธุ์มอญจากภูมิปัญญาท้องถิ่น นำโดย
ร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาอาหารสัตว์/อาหารเสริมจากดักแด้ไหมอีรี่
ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปะสมบูรณ์  อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยอาจารย์ดารานัย รบเมือง
โครงการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแข่งขัน
บริการวิชาการ การแปรรูปเห็ดขอน
ผู้ช่วยศาตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ และ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  เพื่อเผยแพร่
ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมสำนักงานคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานของหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมแนวทางการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมงานพัฒนานักศึกษา
อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม
ที่ปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมอาหารในโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมการขอตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมุกดา  สุวรรณ์เจริญ
ประชุมการขอตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมแนวทางการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมนำเสนอแผนการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอน
ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เข้าหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  พร้อมด้วย อาจารย์
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ
ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
โครงการสืบสานพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนา
ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ประชุมการขอตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สร้างขวัญและกำลังใจ
ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นที่และการจัดกิจกรรมภายใต้ MOU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดี 
โครงการ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน”
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมทบทวนการกำหนดชื่อตำแหน่งกรอบอัตรากำลัง ระยะที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุม
ต้อนรับและพบปะเกษตรกรจังหวัดชลบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้เกียรติเป็นประธาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน และ ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประชุมคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก
ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนขับเคลื่อนคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะ
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะ
คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP) เข้ารับสมัครและสัมภาษณ์งาน
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ศึกษาดูงาน มหกรรม "อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย"
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เข้ารับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์
เข้ารับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
ประชุมย่อยการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
การจัดการความรู้ (KM)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในองค์กร ประกอบด้วย ด้านผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนรู้แบบ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวันต์ เอี่ยมอาจ นายใบหยก  นุ่นคง และนายพีระพงษ์ ญาณะคำ
ขอแสดงความยินดี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561
บริการวิชาการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าร่วมกับปศุสัตว์ส่วนกลาง
อาจารย์และนักศึกษา  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ
อบรมการประกันคุณภาพนักศึกษา
อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
การจัดการความรู้ (KM)
อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
โครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต (เส้นทางสู่ความฝัน)
อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา
สาขาวิชาพืชศาสตร์ จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดอบรมภาษาอังกฤษ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงเรือนต้นแบบ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และ
ประชุมการทดสอบใช้ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือการจัดทำแผนงานบริการวิชาการเพื่อหารายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ประชุมสำนักงานคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
สานฝันการศึกษา
คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวณัฐภรณ์ สุภิเจ  นางสาวอรนุช  บุญล้ำ  และนายอิทธิพล  วงษ์เบาะ
โครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน 
ค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย มทร.ส.ครั้งที่ 4
ชมรม Food Tech อาสาเกษตรอยุธยา จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทในโครงการค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย มทร.ส. ครั้งที่ 4
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อำนวยพศ  ทองคำ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ นำนักศึกษา
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำความสุข
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำความสุข
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มอบนโยบายการทำกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย
ร่วมใจทำบุญตักบาตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤเบศ รอดช้าง นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ส่งมอบงาน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมส่งมอบงานให้กับ ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์
บริษัท ฟาร์มสุกรพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 
ศึกษาดูงานการออกแบบก่อสร้างโรงเรือนสาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยทีมงานออกแบบและก่อสร้าง
อบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน
กิจกรรมต่อยอดจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจัดกิจกรรมต่อยอดจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมโครงการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา
ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมวิจัยสถาบันในศตวรรษที่ 21
บุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ งานวิจัยสถาบันในศตวรรษที่ 21
ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับรางวัลเชิดชูเกียรติที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ร่วมหารือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
นายวรพจน์ ภู่อินทวรัญ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขายและการตลาด และเจ้าหน้าที่ บริษัท คูโบต้า อยุธยา (อั้วเฮงหลี) จำกัด
ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน (สายสนับสนุน)
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการเกษตรอาสา
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยี การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ทอ.มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดี  นำคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าพบ  ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา
แนะแนวการศึกษาต่อ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562
ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษา
ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  เป็นตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
เลือกตั้งกรรมการจากคณาจารย์ประจำในคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการจากคณาจารย์ประจำในคณะ
นักศึกษารับรางวัลทุนวิจัย การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 2
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
แนะแนวการศึกษาต่อ
แนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ร่วมจัดมหกรรมนิทรรศการทางการศึกษาต่อและอาชีพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมจัดมหกรรมนิทรรศการทางการศึกษาต่อและอาชีพ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2561
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
อบรมงานวิจัยสถาบันและการใช้สถิติในงานวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องงานวิจัยสถาบันและการใช้สถิติในงานวิจัย
ร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาต่อ
คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา  ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกร
โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประชุมสำนักงานคณบดี
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานคณบดี 
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิด/ปิด
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
รับตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาววิภาวี  หยกคชาธาร  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ได้รับรางวัล
ประชุมคณะกรรมการทบทวนการจัดทำหลักสูตรบริการทางวิชาการ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนการจัดทำหลักสูตร
นิทรรศการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2561
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
หลักสูตร วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ประจำปีการศึกษา 2560 
นักศึกษาเข้ารับรางวัลในการประกวดออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการรักษ์แม่น้ำป่าสัก
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์อำนวยพศ  ทองคำ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ร่วมจัดนิทรรศการงาน “อุตสาหกรรมกับธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือแผนพัฒนางานฟาร์มและสิ่งก่อสร้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
แนะแนวการศึกษาต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเชน รอดศิริ   ที่ปรึกษางานแนะแนวคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กิจกรรมติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการโดยระบบพี่เลี้ยง
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมติดตามการขอตำแหน่ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ครั้งที่ 3/2561
มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจใน “บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ”
ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
Agrihuntra Freshy 2018
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิด
ประชุมสรุปผลการจัดโครงการ
ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมสรุปการจัดโครงการ
ประชุมกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
อบรมการเก็บตัวอย่างพรรณไม้
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดอบรมการเก็บตัวอย่างพรรณไม้  ภายใต้โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ประชุมหารือและให้คำปรึกษาเรื่องการแปรรูปมะดันกับหน่วยงานในเครือข่าย
นางสุมาลี  นาคสุข  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและแนะแนวการศึกษาต่อ
 คณาจารย์และนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการสร้างเครือข่ายและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล
นายพงศกร สร้อยคำ และ นางสาวศรินญา  โพธิศรี  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แม่ดีเด่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ฝึกอบรมต่างประเทศ
นางสาวเพ็ญวดี  กางถิ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมแนวทางในการเขียนข้อเสนอวิจัย
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดประชุมแนวทางในการเขียนข้อเสนอวิจัยโครงการวิจัยABC
แนะแนวการศึกษาต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเชน รอดศิริ  ที่ปรึกษางานแนะแนวคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ยินดีต้อนรับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ยินดีต้อนรับ 
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการการใช้ประโยชน์จากมันเทศเพื่อการเกษตรและสมุนไพร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการการใช้ประโยชน์จากมันเทศเพื่อการเกษตรและสมุนไพร
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์อำนวยพศ  ทองคำ
แนะแนวการศึกษาต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเชน  รอดศิริ  ที่ปรึกษางานแนะแนวคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่
ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สรุปผลการฝึกประสบการณ์ภายนอก
ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นประธานการประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ สันติมิตร พร้อมด้วย นางสุภัทรา วิลามาศ และ นายวิเชียร ดวงสีเสน  อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ร่วมจัดนิทรรศการ “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 8”
คณาจารย์และนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
วิพากย์หลักสูตรระยะสั้นเกษตรอาหารปลอดภัย
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 8”
ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
ร่วมหารือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
นางสุมาลี  นาคสุข  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  เข้าหารือกับ
การจัดการความรู้ (KM)
ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการฝังตัวในสถานประกอบการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกษตรอาหารปลอดภัย
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุม
ประชุมหารือการใช้พื้นที่จัดโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการใช้พื้นที่จัดโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
ประชุมโครงการจัดทำจุลสารเกษตรหันตรา
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมรับทราบแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ฝึกอบรมต่างประเทศ
สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นางสมปอง  ใจยาว
ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้การดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคฤดูร้อน
ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ร่วมพิธีทำบุญในวันพืชมงคล
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมพิธีทำบุญในวันพืชมงคล
ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาการวิจัยและพัฒนาสินค้า
ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อสร้างระบบตัดสินใจให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมพิธีเปิดลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพรสู่ Thailand 4.0
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมสัมมนา
ทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการอบรม Food Safety
ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานเปิดโครงการอบรม Food Safety
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ฝึกอบรมต่างประเทศ
นางสาวเสน่ห์  บัวสนิท  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นางสาวสุณิสา  สุวรรณพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำคำเสนอของบประมาณ ปี 2563
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2561
โครงการครูมืออาชีพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 2 อบรมเกี่ยวกับแนวคิด
ขอแสดงความยินดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมแสดงความยินดี
ร่วมประชุมและแข่งขัน ในโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24
คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
สานฝันการศึกษา
คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี
ประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
 ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
โครงการครูมืออาชีพ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครูมืออาชีพ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ประชุมหารือ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการความรู้ด้านวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ แผนที่ 2 ด้านวิจัย 
โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skills และทักษะในการทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์  ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skills
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาประสบอัคคีภัย
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มอบทุนการศึกษา กรณีพิเศษ
มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาประสบเหตุเพลิงไหม้
สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา รุ่น 49 รุ่น 50 รุ่น 51 รุ่น 52 รุ่น 53 รุ่น 56 รุ่น 57 รุ่น 58 รุ่น 59 รุ่น 60 รุ่น 61 และ รุ่น 62
ต่อยอด MOU บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  จัดโครงการต่อยอด MOU
อบรมประกันคุณภาพนักศึกษา
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ต่อยอด MOU เรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวเสน่ห์  บัวสนิท  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
งานวันข้าวโพดเทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  ร่วมจัดนิทรรศการ
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ
โครงการค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย มทร.ส. ครั้งที่ 3
ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  นำนักศึกษาชมรม Food Tech
ประชุมหารือการวางแผนแม่บทพื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการวางแผนแม่บทพื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยสถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบและกลไก
ประชุมรับฟังนโยบายและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาปี 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะผู้แทนเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรีเข้าเยี่ยมชมคณะ ทอ.
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ 
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการ
ประชุมการดำเนินงานโครงการงานฟาร์ม การบริหารจัดการงานพัสดุและอัตราทดแทนผู้เกษียณอายุราชการสายสนับสนุน
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมจัดนิทรรศการความรู้เปิดบ้านวิชาการ W.P. Open - House และแนะแนวการศึกษาต่อ
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านอุดมศีล(Open - House) และแนะแนวการศึกษาต่อ
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศึกษาดูงานการจัดการและการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด
คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ร่วมจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้ในงาน Open - House และแนะแนวการศึกษาต่อ
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
วันนักประดิษฐ์ 2561
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ภายใต้โครงการอนุรักษ์
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทัศนีย์ นลวชัย
ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ.
รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร 
ประชุมโครงการงานฟาร์ม
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการงานฟาร์ม
ร่วมหารือการนำเครื่องจักร Spray Dryer จัดอบรมสัมมนาให้กับนักศึกษา
นายธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี  ประธาน บริษัทยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด  เข้าหารือกับ ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐธิดา  เอี่ยมนิล นักศึกษาสาขาวิชา
ทอ.เข้าแนะแนวการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเชน  รอดศิริ  ที่ปรึกษาอาวุโสงานแนะแนวคณะเทคโนโลยีการเกษตร
บริษัท ฟาร์มสุกรพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์
บริษัท ฟาร์มสุกรพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เอก-หกษฎ์ จำกัด (บริษัทในเครือ)
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลคุณภาพเพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ 
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนา
โครงการเกษตรอาสา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียน/ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ  สันติมิตร ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
“สุดยอดครูดี"
ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร
ร่วมกิจกรรมคืนข้อมูลงานวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์การผลิตผักปลอดภัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการจัดประชุม
อาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านรูปแบบนิทรรศการอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค
สวัสดีปีใหม่ 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
พิธีบวงสรวงพระพิรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดี  พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์  ศิษย์เก่าและเจ้าหน้าที่ 
ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
แถลงข่าว “๘๖ปี เกษตรอยุธยา คาวบอยไนท์”
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมนักศึกษา
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิยาลัยในอาเซียน
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA)
ผู้บริหารเตรียมความพร้อมการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการนำเสนอ
ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก 
ขอแสดงความยินดี
รศ.อำนวยพศ ทองคำ หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.มานะ สุภาดี  และอาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ร่วมสาธิตการทำขี้ผึ้งเบญจมรกตสมุนไพรฤทธิ์เย็น เครื่องดื่ม และขนม
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:
ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:
ร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 และนำเสนอผลงาน
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมภาษาอังกฤษ
พระมหาอภิเชษฐ  มุทุจิตโต  ศูนย์ธรรมชัย  วัดบุญกันตนาวาส   ร่วมหารือกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดี
โครงการเลี้ยงไก่เนื้อสามสาย
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการเลี้ยงไก่เนื้อสามสาย
ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายชื่อเข้ารับรางวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธาน
โครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิด/ปิด  โครงการกีฬาเกษตรหันตราเกมส์
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริการด้านวิชาการฯ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รองคณบดี  และคณาจารย์  เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
รับตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิชาการและวางแผนกลยุทธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมหารือแนวทางการผลิตน้ำนมข้าวโพดและการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รองคณบดี  และคณาจารย์
ประชุมการถอดบทเรียนระบบปลูกมันเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมการถอดบทเรียนระบบปลูกมันเทศ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาพืชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
อบรมการ Simulation และเทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะชั้นสูงด้วยหุ่นยนต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเรื่อง  การ Simulation
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
หลักสูตร วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 รับมอบเงินสนับสนุนบริการวิชาการ
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
รับมอบทุนการศึกษา
นายสมชาย จูงาม  นายสมศักดิ์ ชีวหิตานนท์ และ นายศรีศักดิ์ โตทอง ผู้ประสานงานศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา
เปิดประตูน้ำปฐมฤกษ์
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นให้เกียรติเป็นประธานเปิดประตูน้ำปฐมฤกษ์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  นายพัณณ์เดชน์  โค้ววารินทร์  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท
นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และคณะ สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สัมมนาการส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
สภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมสัมมนาการส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบหารายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมโครงการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัตจุฑามณ์  เลิศลีลากิจจา  ดร.ธีระพัศธ์  ศิลปสมบูรณ์   และอาจารย์สุภัทราวิลามาศ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
ร่วมจัดนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ประจำปี 2560
รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  และ รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  และอาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใส
Big Cleaning Day 
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมจัดนิทรรศการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อาจารย์ยุพิน พูนดี  และ อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล   อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ 
ปาเจรา เกษตรอยุธยาบูชาครู
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
โครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวและดำนา
คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวและดำนา
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักสลัดโดยไม่ใช้ดิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ  สันติมิตร  ผู้ช่วยคณบดี  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แม่ดีเด่น
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชการที่ 9
ร่วมให้คำปรึกษาแนวทางการจัดทำโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
พระมหาอภิเชษฐ  มุทุจิตโต  ศูนย์ธรรมชัย  วัดบุญกันตนาวาส  เข้าพบ ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเก่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเก่า เรื่อง  การให้คำปรึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย
โรงเรียนบางปะหัน  นำนักเรียน  จำนวน 150 คน  เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ความร่วมมือทางวิชาการ
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวและดำนา
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560  ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ประชุมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการสร้างกระบวนการคิดเพื่อพัฒนางานสู่เป้าหมาย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการสร้างกระบวนการคิดเพื่อพัฒนางานสู่เป้าหมาย
รับมอบเงินสนับสนุนบริการวิชาการ
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประชุมเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมมอบวัสดุฝึกนักศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 อาจารย์สาโรจน์ ยิ้มถิน  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
โครงการสรุปผลการฝึกประสบการณ์ภายนอกของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานเปิดโครงการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ตรวจสอบผลการดำเนินงานฟาร์ม
สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการงานฟาร์มประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองเข้าหารือเรื่องการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร
นายสมพงศ์  แป้นทอง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  เข้าหารือ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมสรุปผลการวิพากย์หลักสูตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมสรุปผลการวิพากย์หลักสูตร
ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านเกษตรอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  ร่วมกิจกรรม 9 ราชมงคล 
เร่งสร้างผลงานวิจัยสถาบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มอบนโยบายสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสำนักงาน
โครงการวิจัยสถาบัน
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาพืชศาสตร์
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตร
วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตร
วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตร
วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ปรับใช้สื่อการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำเสนอผลงานนักศึกษา
คณาจารย์  นักศึกษา  มทร.สุวรรณภูมิ  ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำเสนอผลงานนักศึกษา
ศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ
ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาการ งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
รศ.อำนวยพศ  ทองคำ  ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  และ รศ.ดร.สุชาดา  บุญเลิศนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษต
ประชุมสำนักงานคณบดี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์
ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตรและบรรยาย
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ
ประชุมโครงการจัดทำจุลสารเกษตรหันตรา
รศ.ดร.รวีวรรณ  เดื่อมขันมณี  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ
รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรม
กิจกรรม workshop จัดทำมาตรฐานห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และงานฟาร์ม
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและบรรยาย
ฝึกอบรมต่างประเทศ
นางสาววรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์
การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการเกษตรหันตราสัมพันธ์ฯ
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ตรวจสอบรายได้งานฟาร์ม
สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบรายได้งานฟาร์มของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 
ฝึกอบรมต่างประเทศ
อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมฝึกอบรม
ขอแสดงความยินดี
นางสาวพนิตพร  ทองชาวนา และนางสาวจุฑารัตน์ สถิตสุนทร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ยินดีต้อนรับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ยินดีต้อนรับ 
ร่วมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปน้ำนมแพะ
ผศ.ทศพร นามโฮง  และอาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เกษตรอาสา
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
อธิการบดีรับมอบทุนการศึกษาให้กับ ทอ. 100,000 บาท
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา
รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต
โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติทางการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
พิธีบำเพ็ญกุศล
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวางระบบชลประทานพื้นที่การเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ค่ายอาสา FOOD TECH อาสา มทร.ส.
ชมรม FOOD TECH อาสาเกษตรอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยประธานหลักสูตร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ร้าน GREEN MARKET
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายพันธุ์เลิศ มีวุฒิสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะทำงาน เข้าพบ
ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน
บริษัท ฟาร์มสุกรพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เอก-ทฤษฎ์ จำกัด ในนามบริษัทเครือเอกกรุ๊ป 
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เข้าร่วม โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษา
ทอ.เข้ารับโล่รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษา
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  และอาจารย์ยงยุทธ ตรีเมฆ  ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดี
ดร.ทัศนีย์ นลวชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลคุณภาพเพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ
โครงการศูนย์อาหารปลอดภัย
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์อาหารปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการอบรมประกันคุณภาพนักศึกษา
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินกับผู้ที่ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนา
โครงการครูมืออาชีพ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครูมืออาชีพ
ทอ.มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดี  นำคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ศึกษาดูงาน
รศ.ดร.รวีวรรณ  เดื่อมขันมณี รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 5ส+3
ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ต้อนรับหัวหน้าสาขาวิชาคนใหม่ พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน
ต้อนรับหัวหน้าสาขาวิชาคนใหม่  พร้อมมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการสาขาวิชา ให้ทราบบทบาทหน้าที่ในการดำรงตำแหน่ง  มีภาวะผู้นำและ
ขอขอบคุณ
ผศ.ปวันนพัสตร์  ศรีทรงเมือง  หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๖
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในโครงการ
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Bogor Agricultural University
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ผู้บริหาร คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา
ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่งานฟาร์ม
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่งานฟาร์ม
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประชุมกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี  รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างสวนอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
เครื่องแหวกร่องต้นข้าว รับอีก 1 รางวัล
รศ.อำนวยพศ  ทองคำ  ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการงานฟาร์ม
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการงานฟาร์ม
ประชุมการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานรายตำแหน่ง
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม 
รายงานผลการจัดโครงการบริการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559  ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จัดโครงการกิจกรรมพิเศษ
โครงการผลิตน้ำนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน การประชุม 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการวิจัยสถาบัน
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
การประกันคุณภาพนักศึกษา
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร