เมนูหลัก
เว็บบริการ

| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมผู้บริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมให้ความรู้การใช้โดรนทางการเกษตรฉีดสารควบคุมศัตรูพืช
นายเฉลิม จันทร์จุ่น ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านช่าง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและแก้ปัญหา ภายใต้โครงการ U2T
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบ
ถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านการทำคลอดสุนัขและการสุขาภิบาล
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อบรมเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
นายปพนพัทธ์ อธิษฐ์ดิษฐ์ นักโภชนาการ และ CEO Eiyo baby food (ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก แบรนด์เอโยะ)
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น”
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง

ข่าวสาร